Picture Applications

รวมภาพการประยุกต์ใช้งาน สาธิตการใช้งาน วิธีการใช้เครื่องมือ ตัวอย่างการใช้งานอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ

เช่น อลูมิเนียม โปรไฟล์ , เครื่องมือวัดขนาดต่างๆ, เครื่องทดสอบความแข็ง, กล้องบอร์สโคป เป็นต้น

Aluminium Profile

Endoscope,Borescopeflexiblevdoscope3
Bench Hardness Testerhardness_tester3
Ultrasonic Thickness Gaugeultrasonic_thickness_gauge_3
Coating Thickness Gaugecoating_thickness_gauge1
Shore Durometerdurometer2
Vernier Calipervernier6
Micrometermicrometer1
Height Gaugeheight_gauge1
Dial Gaugedial_gauge1
Lifting type Thickness Gaugethickness_gauge1
Gauge BlocksGauge_block1
Feeler Gaugefeeler_gauge1