Tonanasia System Stone Archive

Maintenance Application|โปรแกรมจัดการงานซ่อมบำรุง

Maintenance Application | โปรแกรมจัดการงานซ่อมบำรุง              Maintenance Application  โปรแกรมจัดการงานซ่อมบำรุง Asset Data ตรวจสอบรายการทรัพย์สินและสถานะการใช้งานแบบ เรียลไทม์ พร้อมเข้าถึงข้อมูลสำคัญ ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบแอพพลิเคชั่น iOS, Android เพื่อการพัฒนาสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมยุค 4.0 โปรแกรมจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance Application) จึงถูกพัฒนาขึ้มมาเพื่อการประยุกต์ใช้งานในด้านการตอบสนองการทำงานที่ทันต่อเหตุการณ์ พร้อมการแจ้งเตือนแบบ Push Notification โปรแกรมจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance Application) ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน แม้จะไม่มีความรู้ด้านไอที ผู้ใช้สามารถจัดการงานได้อย่างคล่องตัว โดยองค์กรไม่ต้องลงทุนใดๆเพิ่ม เพราะสามารถใช้ได้กับมือถือของพนักงานเอง     • โปรแกรมจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance Application)                           …
error: Content is protected !!