gauge block Archive

บทความ หลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางมิติ

หลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางมิติ โดย คุณวันชัย ชินชูศักดิ์  และคุณเยาวลักษณ์  ล้อมรื่น วัตถุประสงค์ของเนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงพื้นฐาน  เทคนิคการวัดและการสอบเทียบทางด้านความยาวมิติ  แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ประกอบด้วย นิยามคำศัพท์  การสอบกลับความยาวมาตรฐาน ฯ ส่วนที่สอง ประกอบด้วย การสอบเทียบความยาวมาตรฐานได้แก่การสอบเทียบแท่งเทียบมาตรฐาน หลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางมิติ มีหัวข้อดังนี้ การวัดทางด้านมิติ  (Dimensional Measurement) –    การสอบเทียบไมโครมิเตอร์  (Outside Micrometer) –    การสอบเทียบเวอร์เนียร์ (Vernier Caliper) –    การสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจ (Vernier Height Gauge) –    การสอบเทียบไดอัลเกจ (Dial Gauge) การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านมิติ  (Dimensional Calipration) การสอบเทียบไมโครมิเตอร์  (Outside Micrometer) ปัจจุบันการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ เป็นเรื่องน่าสนใจอย่างมากทั้งใน ภาคอุตสาหกรรมทั่วไปและห้องสอบเทียบเครื่องมือวัดทางมิติ โดยมาตรฐานได้ให้คำแนะนำในการตรวจสอบความถูกต้องของไมโครมิเตอร์ 1.    ผิวหน้าของหัววัด  (Measuring Face) …

บทความ เกจบล็อค

9.1 เกจบล็อค (Gauge Block, Slip Gauge) เกจบล็อค เปนแทงทดสอบขนาดมาตรฐาน สามารถใชทดสอบขนาดเครื่องมือวัดใน การวัดขนาดงานและใชวัดเปรียบเทียบ ดังนั้นเกจบล็อคจึงถูกสรางขึ้นมาใหมีขนาดแนนอน ผิวของเกจบล็อคจะมีความเรียบเปนมันเงา มีขนาดใหเลือกหลายขนาดตามตองการ 9.1.1 ลักษณะรูปรางของเกจบล็อค 1.) รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2.) รูปสี่เหลี่ยมผืนผา 3.) รูปทรงกระบอก ภาพที่ 9-1 เกจบล็อครูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square Gauge Block Sets) ภาพที่ 9-2 เกจบล็อครูปสี่เหลี่ยมผืนผา (Rectangular Gauge Block) ภาพที่ 9-3 เกจบล็อครูปทรงกระบอก (Cylindrical Gauge Block) 9.1.2 วัสดุที่ใชทำเกจบลอค เกจบลอคที่นิยมใชในปจจุบันทำจาก 1.) เหล็กเครื่องมือ (Tool Steel) 2.) เหล็กซิลิกอน ไนไตร (Silicon Nitride) 3.) เหล็กคารไบด (Tungsten …

OPUS Long Series Gauge Blocks

Long Series Gauge Blocks สตีลเกจบล็อกขนาดยาว มีขนาดตั้งแต่ 125มม สามารถต่อจนได้ความยาวสูงสุด 1,000มม Opus long series steel gauge blocks are carefully manufactured to ISO:3650:1998 from specially selected steel. They have a standard gauge block cross-section of 35mm x 9mm and are available in sizes ranging from 125mm to 1000mm. Each gauge has clamping holes towards both ends for use …

OPUS Steel Gauge Blocks

  OPUS Steel Gauge Blocks Steel is the traditional material for gauge blocks. Gauges made from steel can provide many years of useful life if used and looked after carefully. They must me cleaned carefully after use, stored in a dry environment and be protected against corrosion. Opus steel gauge blocks are manufactured from special …

OPUS Ceramic Gauge Blocks

OPUS Ceramic Gauge Blocks Opus ceramic gauge blocks (Zirco-Blocks) are manufactured from an exceptionally pure grade of  zirconia ceramic. The commonly held belief that all ceramic materials are brittle and prone to catastrophic failure can now be dispelled with the remarkable zirconia ceramic    material which used to manufacture Opus Zirco-Blocks blocks. Coefficient of thermal expansion close to steel Good …

MW Steel Gauge Blocks 700 Series

 Moore & Wright Metric Steel Gauge Blocks 700 Series Features • Made from high quality stress relieved alloy steel • Hardened to HV820 (HRC65) • Excellent rigidity • Size and serial number are engraved on each individual gauge block • Available in 3 grades • All sets have a MOORE & WRIGHT certificate • All sets …

MW Carbide Gauge Blocks 710 Series

Moore & Wright Carbide Gauge Blocks 710 Series Features Standard: DIN 861 • Made from solid carbide with high precision • Service life is up to 6 times that of steel • Excellent wringability due to micro polished surfaces • Every gauge block has its own serial number • Available in 3 grades – Grade 0 …
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
Aluminium Accessories Aluminium Profile Slot10 Aluminium Profile Slot6 Aluminium Profile Slot8
การประยุกต์ Applications : Aluminium Profile
End Cap ฝาปิดหน้าตัด
Slot Cap เส้นปิดร่อง
Air Gauges Calipers Indicators Special Bore Measurements Universal Gauges
NEW XT3 Digital Pistol Grip Bore Gauge – Metric
NEW XT3 Digital Bore Gauge
XT3 Digital Bore Gauge with Bluetooth – Metric
Borescope Lighting & Accessories Flexible Borescope Rigid Borescope Video Borescope
Hawkeye® V2 Accessories
Borescope Lighting
Hawkeye® V2 Video Borescopes
Brinell Hardness Tester Portable Hardness Tester Rockwell Hardness Tester Universal Hardness Tester Vickers Hardness Tester
Universal Digital Rockwell Indicator IPX-DRI02ET
Test Block for Shore Durometer
Digital Shore Scale “A” Durometer
Clamp Magnifying Lamp Desk Magnifying Lamp (Swing type) Desk Magnifying Lamp (XY type) Floor Magnifying Lamp LED Magnifying Lamp
Clamp Magnifying Lamp (LED) Square Lens x5
Clamp Magnifying Lamp
Desk Magnifying Lamp/ Swing type
Angle Meter Bore Measurement Combination Set Depth Gauge Dial Indicator Dial Test Indicator Drill Gauge External Caliper Feeler Gauge Gauge Blocks Height Gauge Level Lifting Type Thickness Gauge Magnetic Indicator Stand Micrometer Protractor Radius Gauge Screw Cutting Gauge Screw Pitch Gauge Square Surface Plate Tyre Profile Gauge Vernier Caliper Wire Gauge
Workshop Outside Micrometer MW200-BL Series
Micrometer Ball Attachment 878M
Traditional External Micrometer 1966 Series
Digital Mini Microscope (USB) Laboratory Microscope LCD Microscope Lighting & Accessories Metallurgical Microscope Pocket Microscope Profile Projector Scale Loupe Video Microscope Vision System Zoom Lens, Monocular Microscope Zoom Stereo Microscope
Q-Scope Digital Microscopes
Q-Scope Digital Microscopes Wi-fi model
Q-scope® stands
เครื่องชั่งชนิดแท่นวางพื้น เครื่องชั่งดิจิตอลทั่วไป เครื่องชั่งดิจิตอลนับจำนวน เครื่องชั่งวิเคราะห์ชนิดความละเอียดสูง
เครื่องชั่งนับจำนวน ECM Counting Scales
PGW Precision Balance
CDR Weighting Scales
Cross Cut Tester Digital Coating Thickness Gauge Force Gauge Gloss Meter Infrared Thermometer Lux Meter pH Meter Sound Level Meter Surface Roughness Tester Temperature&Humidity Meter Ultrasonic Thickness Gauge Universal Testing Machine Vibration Meter
IPX-885 Stand for Force Gauge
IPX-880 Stand for Force Gauge
Cross Cut Adhesion Tester NOVOTEST AN-1
Activities & Exhibitions Highlight Products Hot Sale Products New Products Promotion of the month! ตอบคำถามประจำเดือน เฉลยคำถามประจำเดือน
Digital Height Gauge MW193-DDL Series
Digital Absolute Caliper MW110-DABS Series
@tonanasia ใหม่! Official Line@ ของเรา
Downloads Picture Applications Technical Library Video Applications
ความหมาย ลูเมน แรงเทียน แคนเดลา ลักซ์
บทความ เหล็ก (Iron) กับ เหล็กกล้า (Steel) แตกต่างกันอย่างไร
Review Bowers Specials Bore Gauges [Clip Video]
error: Content is protected !!