เกจบล็อก Archive

บทความ เกจบล็อค

9.1 เกจบล็อค (Gauge Block, Slip Gauge) เกจบล็อค เปนแทงทดสอบขนาดมาตรฐาน สามารถใชทดสอบขนาดเครื่องมือวัดใน การวัดขนาดงานและใชวัดเปรียบเทียบ ดังนั้นเกจบล็อคจึงถูกสรางขึ้นมาใหมีขนาดแนนอน ผิวของเกจบล็อคจะมีความเรียบเปนมันเงา มีขนาดใหเลือกหลายขนาดตามตองการ 9.1.1 ลักษณะรูปรางของเกจบล็อค 1.) รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2.) รูปสี่เหลี่ยมผืนผา 3.) รูปทรงกระบอก ภาพที่ 9-1 เกจบล็อครูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square Gauge Block Sets) ภาพที่ 9-2 เกจบล็อครูปสี่เหลี่ยมผืนผา (Rectangular Gauge Block) ภาพที่ 9-3 เกจบล็อครูปทรงกระบอก (Cylindrical Gauge Block) 9.1.2 วัสดุที่ใชทำเกจบลอค เกจบลอคที่นิยมใชในปจจุบันทำจาก 1.) เหล็กเครื่องมือ (Tool Steel) 2.) เหล็กซิลิกอน ไนไตร (Silicon Nitride) 3.) เหล็กคารไบด (Tungsten …
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
error: Content is protected !!