ประแจ Archive

Torque Wrench ประแจวัดแรงบิด | Eclipse

 Torque Wrench Professional | Eclipse ประแจวัดแรงบิด         Ratchet –  • Strength & Durability: push-through ratchet with 60-72 engagements per revolution (depending on the model)  • Versatility: push through square drive allows the wrench to be used for torque control in both a clockwise and an anti-clockwise direction  • Accuracy: offset ratchet pawls …

Torque Wrench-Industrial ประแจแรงบิด Eclipse

Eclipse Torque Wrench Industrial ประแจแรงบิด     Improvement summary compared to previous model Improved stronger mechanism. Accurate to +/- 3% of reading which meets & exceeds ISO6789:2003 Improved Ergonomic handle with more soft grip material making it more comfortable to use. Scale on the handles is 60% larger for better visibility and more accurate setting It …

Torque Wrench – Automotive ประแจวัดแรงบิด

Eclipse Torque Wrench – Automotive ประแจวัดแรงบิด             Improvement summary compared to previous model Improved stronger mechanism. Accurate to +/- 3% of reading which meets & exceeds ISO6789:2003 Improved Ergonomic handle with more soft grip material making it more comfortable to use. Scale on the handles is 60% larger for better …

บทความ เครื่องมือทั่วไป (WRENCH) (GENERAL HAND TOOL)

เครื่องมือทั่วไป (GENERAL HAND TOOL)  2.ประแจ(WRENCH) เป็นเครื่องที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งถ้าหาใช้ไม่ถูกวิธีแล้ว จะทำให้ประแจ หรือหัวของสลักเกลียวเสียหายได้ ส่วนใหญ่จะทำด้วยโลหะผสมซึ่งมีความแข็งและเหนียวเป็นพิเศษทำ หน้าที่ขันให้แน่นหรือคลายสลักเกลียว มีหลายชนิด และการใช้งานแตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้ 2.1ประแจปากตาย (OPEN-END WRENCH) ใช้ขันหรือคลายสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมของสลัก เกลียวที่ขนานกัน จะต้องมีความกว้างเท่ากับปากของประแจ ถ้าเปลี่ยนขนาดของสลักเกลียวก็ต้องเลือก ขนาดของประแจใหม่ให้เข้ากับขนาดของสลักเกลียว ประแจปากตายนี้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง เหมาะสำหรับงานหนัก 2.2 ประแจแหวน(BOX WRENCH) มีลักษณะคล้ายแหวน ภายในมีร่อง เมื่อสวมลงที่สลักเกลียว เหลี่ยมภายในจะสัมผัสกับเหลี่ยมของสลักเกลียวทั้งหกเหลี่ยม สามารถจับขันสลักเกลียวได้อย่างแน่น หนาช่วยไม่ให้หัวของสลักเกลียวเสียหายได้ มีหลายขนาด เลือกใช้ตามขนาดของหัวสลักเกลียว ประแจแหวน (RINGSPANNERS) มีหลาย ลักษณะตามรูปร่างของด้าม แบบมีวงแหวนสำหรับขัน 2 ข้าง (DOUBLE ENDED) ใช้ขันได้ 2 ขนาด บริเวณที่แคบๆ ควรเลือกใช้ประแจแหวนที่มีขอบวงนอกพอดี ความหนาวงแหวนควรบาง ด้ามประแจแหวนบางแบบเป็นลักษณะเอียงทำมุมกับแนวราบ 15º เพื่อหลบหัวโบลท์หรือนัด 2.3 ประแจแหวนเยื้องศูนย์(OFFSET …
error: Content is protected !!