การใช้ระดับน้ำ Archive

บทความ การใช้ระดับน้ำ Bubble Level

Hand Tools >> ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนที่ 1 ใช้ระดับน้ำในการวัดระดับตามแนวตั้งและแนวนอน พื ้นผิวที่ตรวจเช็คนั้นจะต้องเรียบเสมอกัน ไม่มีเ ศษวัสดุหนุนระดับน้ำขณะวัด   ขั้นตอนที่ 2 วิธีการดูระดับน้ำแบบปกติ ควรให้ฟองอากาศในหลอด น้ำนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างขีดเส้นสีแดงให้มากที ่สุด หมายความว่าพื้นผิวที่วัดอยู่นั้นได้ระดับ ขั้นตอนที่ 3 การปรับพื้นผิวจากระดับ เมื่อวัดระดับน้ำแล้ว ฟ องอากาศไม่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง ให้ขยับพื้นผิว ที่อยู่ตรงกันข้ามกับฟองอากาศที่ขึ้นไป เช่น หา กฟองอากาศเอียงไปทางขวา มากกว่าให้ยกพื้นผิวด้า นซ้ายขึ้นจะเสมอกัน ขั้นตอนที่ 4 การวัดระดับน้ำในพื้นที่ที่กว้าง ๆ เช่น การปรั บระดับเนินในสวน การวัดระดับน้ำทำได้โดยการใช้ส ายยางขนาด ½ นิ้ว ยาวพอที่จะวัดได้ กรอก น้ำใส่ให้เต็ม เทียบกับจุดอ้างอิงที่ต้องการก่อ น แล้วจึงตอกหลักสำหรับจุดที่ต้องการอัด จากนั้ นให้ไล่ระดับน้ำมาอยู่ในตำแหน่งอ้างอิงก่อนค่อย ขีดเส้นที่หลักไม้ที่ต้องการวัด ขอบคุณที่มา: ขอบคุณที่มา :  …
error: Content is protected !!