การย้อมสีวิธี Gram Archive

บทความ Gram Staining การย้อมสีแกรม

การย้อมสีแกรม การย้อมแกรมเป็นเทคนิคในการศึกษาจุลินทรีย์ โดยดูสีที่ย้อมติดกับตัวจุลินทรีย์ลักษณะการย้อมติดที่ตัวเซลล์เป็นแบบ differential strain ซึ่งเป็นการใช้สีย้อมมากกว่าหนึ่งชนิด สีจะติดตามไซโตพลาสซิมและผนังเซลล์ทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างเซลล์ แบคทีเรียชนิดต่างๆ ได้ การย้อมสีแกรม ผู้ที่คิดค้นการย้อมสีวิธีนี้คือ Hans Christian Gram ในปี คศ. 1884 ผลของการย้อมสีแกรมทำให้จำแนกแบคทีเรียออกได้ 2 กลุ่ม คือ 1. แกรมบวก (Gram Positive) แบคทีเรียที่ย้อมติดสีน้ำเงินม่วง 2. แกรมลบ (Gram Negative) แบคทีเรียที่ย้อมติดสีแดง สีและสารละลายที่ใช้ทั้งหมด 1. Crystal violet 2. สารละลายไอโอดีน 3. เอทธิลแอลกอฮอล์ 95% 4. Safranin 5. น้ำกลั่น วิธีการย้อมแกรม 1. smear เชื้อที่ต้องการย้อมลงบนสไลด์ที่สะอาด ทิ้งให้แห้ง จากนั้นตรึงตัวเซลล์ด้วยการผ่านเปลวไฟ (ระวังเซลล์จะแตกตายก่อนด้วย) การตรึงเซลล์จะช่วยให้เซลล์แห้งติดกับแผ่นกระจกสไลด์ 2. หยด Ammonium …

สาธิต การย้อมสีวิธี Gram

สาธิต การย้อมสีวิธี Gram จัดเป็น differential stain ที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในการจัดจำแนกแบคทีเรียจากการย้อมวิธีนี้จะแบ่งแบคทีเรียออกเป็น 2 พวก  ซึ่งขึ้นอยู่กับการติดสีที่ใช้ย้อมแบคทีเรียที่ยังคงติดสี crystal violet  (สีน้ำเงินหรือสีม่วง) หลังจากล้างด้วยแอลกอฮอล์ เรียกว่า “Gram-positive” ส่วนพวกที่ไม่ติดสีของ crystal violet  แต่ติดสีที่ย้อมทับ (counter stain) ของ safranin (สีแดง) เรียกว่า “Gram-negative” ขอบคุณที่มา:  http://www.youtube.com/watch?v=OQ6C-gj_UHM&feature=player_embedded#at=85
error: Content is protected !!