moore-and-wrightIndicators, Dial Indicators, Dial Test Indicator

ไดอัลเกจ หรือ นาฬิกาวัด เป็นเครื่องมือวัดที่อ่านค่าระยะทางการเคลื่อนที่ของแกนวัดด้วยเข็ม ซึ่งติดอยู่กับหน้าปัทม์โดยอ่านค่าความแตกต่างที่ได้จากการอ้างอิงค่ามาตรฐานใด ๆ ใช้วัดระดับความเป็นระนาบ ความขนาน ระยะเยื้องศูนย์ เช่นวัดเพื่อหาศูนย์ในงานกลึงได้ละเอียดมาก

Dial Test Indicator

420 series MW420-04
421 series MW421
422 series MW422

AccessoriesMW-Z400

Dial Indicator

400 series MW400-02 
401 series MW401-01

Digitronic Indicator  

405 series MW405-04DB
410 series MW410-02DF
415 series MW415

Magnetic Indicator Stand

470 series MW470-01
475 series MW475-01
496 series MW496-01

485 seriesMW485-01
477 series MW477-01
497 series MW497

475-SET1MW475-SET1 
475-SET2 MW475-SET2
Comparator Stand 498 seriesMW498-05

 

back to >> Measuring Instruments