Vickers Hardness Tester เครื่องทดสอบความแข็งแบบตั้งโต๊ะ สเกลวิกเกอร์ ไมโครวิกเกอร์ มาโครวิกเกอร์

Hardness หรือ ความแข็ง คือ คุณสมบัติหนึ่งของวัสดุ คือความต้านทานต่อแรงกด การขัดสี และการกลึงของวัสดุ ดังนั้น การทดสอบความแข็งจึงทำได้หลายวิธี แต่ในเชิงโลหะวิทยา การวัดความแข็ง จะเป็นการทดสอบความสามารถของโลหะในการต้านทานต่อการแปรรูปถาวร เมื่อถูกแรงกดจากหัวกดกระทำลงบนชิ้นงานทดสอบ โดยมีวิธีในการทดสอบที่นิยมใช้ ดังนี้ Rockwell Hardness Test, Brinell Hardness Test, Vickers Hardness Test

Hardness Tester หรือ เครื่องทดสอบความแข็งถูกสร้างขึ้นเพื่อทดสอบต้านทานของวัสดุตามวิธีต่างๆ เช่น

Vickers Hardness Test เป็นการวัดความแข็งโดยใช้หัวกดเพชรมีลักษณะเป็นปิรามิดฐานสี่เหลี่ยม ที่ปลายหัวกดทํามุม 136องศา (เป็นมุมที่มีองศาใกล้เคียงกับหัวกดลักษณะกลมมากที่สุด) เป็นเวลา 10-15 วินาทีค่าความแข็งจะคํานวณจากแรงกดที่กระทําต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ผิวเช่นเดียวกับการทดสอบแบบ Brinell แต่วิธีนี้หัวกดเป็นเพชรซึ่งมีความแข็งสูงมากๆ ดังนั้นในการใช้งานจึงสามารถวัดค่าความแข็งได้ตั้งแต่โลหะที่นิ่มมาก (HV ประมาณ 5) จนถึงโลหะที่แข็งมากๆ (VHN ประมาณ 1500) โดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวกด จะเปลี่ยนก็เฉพาะแรงกดเท่านั้น โดยมีตั้งแต่ 1-120 kgf ขึ้นอยู่กับความแข็ง ของโลหะที่ทดสอบ
 

 

 

<< back to  Hardness Tester Page