Rockwell Hardness Tester เครื่องทดสอบความแข็งแบบตั้งโต๊ะ สเกลร็อกเวล

Hardness หรือ ความแข็ง คือ คุณสมบัติหนึ่งของวัสดุ คือความต้านทานต่อแรงกด การขัดสี และการกลึงของวัสดุ ดังนั้น การทดสอบความแข็งจึงทำได้หลายวิธี แต่ในเชิงโลหะวิทยา การวัดความแข็ง จะเป็นการทดสอบความสามารถของโลหะในการต้านทานต่อการแปรรูปถาวร เมื่อถูกแรงกดจากหัวกดกระทำลงบนชิ้นงานทดสอบ โดยมีวิธีในการทดสอบที่นิยมใช้ ดังนี้ Rockwell Hardness Test, Brinell Hardness Test, Vickers Hardness Test

Hardness Tester หรือ เครื่องทดสอบความแข็งถูกสร้างขึ้นเพื่อทดสอบต้านทานของวัสดุตามวิธีต่างๆ เช่น

Rockwell Hardness Test เป็นวิธีวัดความแข็งของโลหะที่นิยมใช้มากที่สุด โดยจะวัดความแข็งจากความลึกระยะกดที่ถูกหัวกดกดด้วยแรงคงที่

 
 


 

back to >> Hardness Tester Page