Shore Durometer เครื่องทดสอบความแข็งแบบพกพา วัดความแข็งยาง

เป็นเครื่องทดสอบด้วยมือซึ่งออกแบบให้ใช้ในการทดสอบ ความแข็งกับวัสดุอ่อน เช่น ยาง พลาสติก และวัสดุประกอบต่างๆ (composites) ซึ่งมีสองชนิดพื้นฐานได้แก่ Shore A กับ D ทั้ง สองชนิดนี้มีขั้นตอนการทดสอบเหมือนกัน คือสปริงจะส่งน้ำหนักไปยังหัวกดซึ่งจะกดลงบน พื้นผิวของชิ้นทดสอบ ความต้านทานต่อการเกิดรอยกดของพื้นผิวชิ้นทดสอบสามารถอ่านค่า ได้โดยตรงจากหน้าปัด Durometer โดยแบบ A จะมีสปริงที่ให้น้ำหนักกดระหว่าง 56-822 กรัม ส่วนแบบ D น้ำหนักกดอยู่ในช่วง 0-10 ปอนด์ ทั้งสองแบบนี้อ่านค่าความแข็งได้จาก 0- 100 กล่าวคือวัสดุที่อ่านค่าได้สูงแสดงว่ามีความแข็งมากหรือมีความต้านทานต่อการเกิดรอย กดได้สูง ส่วนการแสดงหน่วยจะขึ้นอยู่กับชนิดที่ใช้เช่น 50A หรือ A50 เป็นต้น รายละเอียด เกี่ยวกับลักษณะของหัวกด น้ำหนักกดที่ได้จากสปริง ลักษณะการใช้งานของสเกลต่างๆ

Analogue type

Analogue Shore Durometer CV Instrumentsshore
Shore A 1 pinshorea
Shore A 2 pinshorea2


Shore D 1 pinshored
Shore D 2 pinshored2
Shore APHT_CVHS100


Digital Type


Digital Shore ASHOT 11 001
Digital Shore DSHOT 11 001
Digital Shore Durometersccv-dsds001


Test Blockshoretestblock

 

 

<< back to  Hardness Tester Page