Brinell Hardness Tester เครื่องทดสอบความแข็งแบบตั้งโต๊ะ สเกลบริเนลล์

Hardness หรือ ความแข็ง คือ คุณสมบัติหนึ่งของวัสดุ คือความต้านทานต่อแรงกด การขัดสี และการกลึงของวัสดุ ดังนั้น การทดสอบความแข็งจึงทำได้หลายวิธี แต่ในเชิงโลหะวิทยา การวัดความแข็ง จะเป็นการทดสอบความสามารถของโลหะในการต้านทานต่อการแปรรูปถาวร เมื่อถูกแรงกดจากหัวกดกระทำลงบนชิ้นงานทดสอบ โดยมีวิธีในการทดสอบที่นิยมใช้ ดังนี้ Rockwell Hardness Test, Brinell Hardness Test, Vickers Hardness Test

Hardness Tester หรือ เครื่องทดสอบความแข็งถูกสร้างขึ้นเพื่อทดสอบต้านทานของวัสดุตามวิธีต่างๆ เช่น

Brinell Hardness Test เป็นการวัดความแข็งโดยอาศัยแรงกดคงที่กระทํากับลูกบอลเหล็กกล้าชุบแข็งลงบนผิวชิ้นงานทดสอบ ค่าความแข็งจะคํานวณจากแรงกดที่กระทําต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ผิว โดยพื้นที่ผิวมีลักษณะเป็นผิวโค้ง

CV-3000LDBcv3000ldb
EW-3000Seriesew3000
CV-HB100TST_HB100

HB120TST_WWHB120
Indentorsindenters
Test BlocksHAT_REFERENCEBLOCKS

[/one_third_last]

 

 

<< back to  Hardness Tester Page