warranty

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยบริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้ว จากโรงงานผลิต และทำการตรวจสอบซ้ำทุกครั้งก่อนทำการจัดส่ง

2. ระยะเวลาการรับประกัน มีกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่รับสินค้า (ใช้ใบกำกับภาษี)

3. หากเกิดข้อบกพร่องในระยะเวลาที่ระบุข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบหรือซ่อมแซมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ที่จัดว่าไม่อยู่ในขอบข่ายของการรับประกัน

▪ ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพการใช้งาน สภาพแวดล้อม การจัดการ หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามคำแนะนำการใช้ หรือคู่มือการใช้

▪ ข้อบกพร่องที่เกิดจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น เกิดจากอุปกรณ์ของผู้ซื้อ

▪ ข้อบกพร่องที่อาจป้องกันได้ หากมีการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง

▪ ส่วนประกอบที่เสื่อมตามอายุการใช้งาน

▪ ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้าท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว

▪ ส่วนประกอบหรืออะไหล่ซึ่งถูกถอดเปลี่ยน ดัดแปลง หรือซ่อมแซมจากพนักงานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

4. ถ้าพบสิ่งผิดปกติหรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายขายได้ทันที