Monthly Archive: April 2015

สาระน่ารู้ วันแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” เพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น วันแรงงานแห่งชาติ ประจำประเทศไทย ในประเทศยุโรป เรียกว่า “วันกรรมกรสากล” หรือ “วันเมย์เดย์” (May Day) ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา ที่ถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเป็นวันแรงงาน ความเป็นมา วันแรงงานแห่งชาติ พ.ศ. 2477 ได้มีการจัดตั้งกองกรรมกรขึ้น เพื่อทำหน้าที่ด้านการจัดหางาน และศึกษาภาวะความเป็นอยู่ของคนงานทั่วไป ในปี พ.ศ. 2499 รัฐบาลได้ มีการขยายกิจการด้านแรงงานสัมพันธ์มากขึ้น และประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับแรกในปี พ.ศ. 2508 และในปีเดียวกันนั้นได้มีการจัดตั้งกรมแรงงานขึ้น อีกทั้งประกาศใช้ พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน ปัจจุบัน การบริหารแรงงานอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมมีงาน สำคัญเกี่ยวข้องกับแรงงานดังนี้ 1. การจัดหางาน ด้วยการช่วยเหลือคนว่างงานให้มีงานทำ ช่วยเหลือนายจ้างให้ได้คนมีคุณภาพดีไปทำงาน รวบรวมเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการทำงาน แหล่งงาน ภาวะตลาดแรงงาน 2. …

บทความ การทดสอบการดัดโค้ง (Bending Test) Part1

การทดสอบการดัดโค้ง เป็นการทดสอบเพื่อดูพฤติกรรมการแปรรูปของวัสดุหลังจากทำการดัดโค้ง โดยพิจารณาดูว่าที่ผิวด้านนอกของชิ้นทดสอบตรงบริเวณที่ทำการดัดโค้งเกิดรอย แตกขึ้นหรือไม่ หลังจากทำการดัดโค้งชิ้นทดสอบด้วย รัศมีความโค้งที่กำหนด จนได้มุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการทดสอบ หลักการในการทดสอบการดัดโค้ง คือ ใช้วิธีใดก็ได้ในการดัดชิ้นวัสดุทดสอบซึ่งอาจมีหน้าตัดเป็นวงกลม, สี่เหลี่ยม หรือรูปทรงหลายเหลี่ยม ให้ได้รัศมีความโค้งตามที่กำหนดไว้ หรือให้ได้มุมตามที่กำหนด โดยทิศทางของแรงที่ใช้ในการดัดโค้งต้องคงที่ และการให้แรงในการดัดโค้งต้องเป็นไปอย่างช้าๆ เพื่อป้องกันการเกิดการเคลื่อนที่ของชิ้นทดสอบในแนวข้าง หลังจากชิ้นทดสอบโค้งงอไปตามที่กำหนดแล้ว ทำการตรวจสอบดูว่าที่พื้นผิวด้านนอกของชิ้นทดสอบตรงบริเวณที่ดัดโค้ง ซึ่งจะเป็นบริเวณที่รับความเค้นแรงดึงในระหว่างการดัดโค้ง มีรอยแตกเกิดขึ้นหรือไม่ จะเห็นได้ว่าหลักการของการทดสอบการดัดโค้ง แตกต่างจากการทดสอบสมบัติเชิงกลประเภทอื่นๆ ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ออกมาในเชิงปริมาณ คือ ได้ค่าสมบัติเชิงกลออกมาเป็นตัวเลข เช่น ค่าความแข็ง,ความเค้นจุดคราก ในขณะที่ผลจากการทดสอบการดัดโค้งจะเป็นผลในเชิงคุณภาพ คือพิจารณาแค่ชิ้นทดสอบนั้นผ่านเกณฑ์การทดสอบหรือไม่ คือสามารถผ่านการดัดโค้งตามที่กำหนดไว้ในการทดสอบ โดยไม่เกิดรอยแตกที่ผิวด้านนอกเนื่องจากความเค้นแรงดึง ได้หรือไม่ การพิจารณาว่าชิ้นทดสอบผ่านการทดสอบการดัดโค้งนั้นหรือไม่นั้นพิจารณาจากการ ตรวจสอบดูที่ผิวด้านนอกของชิ้นทดสอบว่าไม่มีรอยแตก การตรวจสอบอาจทำโดยการตรวจสอบด้วยตาเปล่า หรืออาจใช้กล้องที่มีกำลังขยายไม่เกิน 20 เท่า(ปกติจะกำหนดให้ใช้ตาเปล่า) สำหรับชิ้นงานที่มีอัตราส่วน ความกว้าง/ความหนา มากกว่า 8 ขึ้นไป ถ้าตรวจพบรอยแตกที่ขอบ (edge) ของชิ้นทดสอบ ให้ทำการขัดขอบของชิ้นทดสอบที่แตกนั้นให้เรียบ แล้วทำการทดสอบใหม่อีกครั้ง ภาพที่ 1 : ชิ้นงานทดสอบการดัดโค้ง เมื่อ ทำการดัดโค้งด้วยมุม …

แจ้งวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2558

ทางบริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ขอแจ้งวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2558 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 หยุดเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 วัน เปิดทำการตามปกติในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 หมายเหตุ วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2558 เปิดทำการค่ะ ภาพวาดในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 แสดงพิธีแรกนาขวัญในพม่า (wikipedia) #admin นำมาฝาก แรกนาขวัญ ในประไทย การแรกนาขวัญซึ่งกระทำโดยราชสำนักนั้นประกอบด้วยพิธีสองอย่างตามลำดับ คือ พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีพุทธซึ่งตั้งขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ กับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งกระทำสืบเนื่องมาแต่สมัยสุโขทัย ปัจจุบัน เรียกวันแรกนาขวัญว่า วันพืชมงคล ซึ่งจัดไม่ตรงกันทุกปีสุดแต่สำนักพระราชวังจะกำหนด วันพืชมงคลยังเป็นวันเกษตรกรไทย เพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรรมในเศรษฐกิจไทย พระราชพิธีพืชมงคล พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันพืชมงคลเป็นวันเกษตรกร มีการจัด พระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญทุกปี ที่ท้องสนามหลวง ซึ่งจะแบ่งได้เป็น พระราชพิธีพืชมงคล และ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งพิธีนี้เป็นพระราชพิธีเก่าแก่ ที่มีมาตั้งแต่โบราณ จุดหมายเพื่อเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจแก่ เกษตรกรในประเทศไทย » พิธีพืชมงคล …

บทความ ความชื้นสัมพัทธ์ คืออะไร

     ในการรายงานสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา  นอกจากจะรายงานอุณหภูมิและสภาพอากาศว่าฝนจะตกหรืออากาศจะแจ่มใสแล้ว   ยังรายงานเกี่ยวกับความชื้นสัมพัทธ์  (relative  humidity)  ด้วย  ความชื้นสัมพัทธ์  คืออะไร              ระดับความแห้งและความชื้นของอากาศเรียกว่า  ความชื้น (humidity)  ค่าความชื้นมี  2  แบบ   คือ  ค่าความชื้นสัมบูรณ์  และค่าความชื้นสัมพัทธ์                มวลของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศปริมาตรหนึ่งหน่วยเรียกว่า  ความชื้นสัมบูรณ์  (absolute  humidity)  มีหน่วยเป็นมวลของไอน้ำต่อปริมาตรอากาศ (g/m3)  ซึ่งก็คือความหนาแน่นของไอน้ำ  (vapour  density)  ในอากาศขณะนั้น              ถ้าแขวนเสื้อเปียกตัวหนึ่งไว้ในที่ไม่มีลมพัด  เสื้อจะแห้งเร็วหรือไม่นั้น  นอกจากจะขึ้นอยู่กับปริมาณไอน้ำในอากาศแล้ว  ยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในเวลานั้นด้วย   ถ้าอากาศมีอุณหภูมิสูง  น้ำในเสื้อจะระเหยเร็ว  จนกระทั่งความหนาแน่นของไอน้ำในอากาศมาถึงจุดหนึ่ง  ซึ่งทำให้ปริมาณไอน้ำในอากาศที่ถูกเสื้อดูดกลับไปเท่ากับปริมาณน้ำในเสื้อที่ออกมาในอากาศ  นั่นคือ  ไอน้ำที่ออกและเข้ามาถึงภาวะสมดุลไดนามิก  (dynamic  equilibrium)  ในเวลานั้นปริมาณในอากาศปริมาตรหนึ่งหน่วยเรียกว่า  ความหนาแน่นอิ่มตัวของไอน้ำในอุณหภูมิขณะนั้น  (saturated  vapour  density)  ดังนั้น  ถ้าหากแขวนเสื้อเปียกไว้ในบริเวณที่มีความหนาแน่นของไอน้ำถึงจุดอิ่มตัวแล้ว  เสื้อจะไม่แห้ง  ถึงปริมาณไอน้ำจะเท่ากัน  หากอุณหภูมิสูงขึ้นความชื้นของอากาศจะต่ำลง  ในทางกลับกันหากอุณหภูมิต่ำลงความชื้นของอากาศจะสูงขึ้น …

บทความ กรรมวิธีการผลิตเหล็กกล้า (การผลิตเหล็กดิบ สินแร่เหล็ก )

        ยุคแห่งการผลิตเหล็กกล้าเริ่มขึ้นอย่างจริงจังเมื่อต้นศตวรรษที่ 19 โดยชาวอังกฤษชื่อเฮนรี่ เบสเซเมอร์(Henry Bessemer) ได้ค้นพบวิธีการถลุงเหล็กกล้าโดยอาศัยการเป่าอากาศเข้าไปในเตาทำให้เกิดปฏิกิริยาการรวมตัวกับออกซิเจนกับสารเจือปน(impurity) สามารถผลิตและหลอมเหล็กได้เหล็กกล้าในเวลารวดเร็ว ประหยัดจึงทำให้อังกฤษการเป็นประเทศชั้นนำในการผลิตเหล็กและเป็นผู้นำในการผลิตเหล็กชนิดต่างๆโดยเฉพาะกรรมวิธีการผลิตเหล็กแบบเบสเซเมอร์ การผลิตดังกล่าวนี้เป็นการเริ่มต้นและเพื่อนำแนวทางสู่การผลิตด้วยวิธีใหม่ๆให้รวดเร็วและทันสมัยได้ถูกวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนในปัจจุบันได้ใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์แทนอากาศธรรมดา เตาถลุงเหล็กที่ใช้ในปัจจุบันที่นิยมใช้ 7 แบบ คือ 1. เตาสูง ( blast furnace) 2. เตาเบสเซเมอร์ (Bessemer furnace) 3. เตากระทะ (open hearth furnace) 4. เตาแอลดี (L.D. process) 5. เตาคาลโด (kaldo process) 6. เตาไฟฟ้า (electric arc furnace) 7. เตาความถี่สูง (high frequency furnace)     การผลิตเหล็กดิบ สินแร่เหล็ก         บริเวณพื้นโลกของเรามีสินแร่อยู่เป็นจำนวนมากมายและอยู่ในลักษณะสารผสม เช่น ดิน หิน ทราย …

บทความ ชุดประแจบล็อก เครื่องมือและเครื่องมือวัด

ลูกบล็อก(ชุดประแจบล็อก) ชุดประแจบล็อก เครื่องมือนี้ใช้สำหรับขันโบลท์/นัตเข้าหรือคลายออก โดยมีขนาดของลูกบล็อกและด้ามจับที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน การใช้ เครื่องมือนี้จะนำไปจับยึดบนโบลท์/นัต เพื่อที่จะขันหรือคงายออกด้วยประแจบล็อก 1. ขนาดของลูกบล็อก มี 2ขนาด ใหญ่และเล็ก ชิ้นที่ใหญ่สามารถให้แรงบิดได้มากกว่าชิ้นเล็ก 2. ความลึกของลูกบล็อก มี2ชนิด มาตรฐานและลึกพิเศษ ซึ่งจะลึกกว่ามาตรฐาน 2 หรือ 3 เท่า ชนิดที่ลึกสามารถนำไปใช้กับโบลท์/นัตที่เป็นชนิดที่ใช้กับงานเฉพาะที่ไม่เหมาะสมกับขนาดลูกบล็อกที่เป็นมาตรฐาน 3.ปากลูกบล็อก มี2ชนิด 6เหลี่ยมและ12 เหลี่ยม สำหรับ6เหลี่ยมจะมีพื้นที่ผิวที่ใหญ่พอที่จะสัมผัสกับโบลท์/นัต ทำให้ยากที่จะทำความเสียหายให้กับโบลท์/นัตได้ ตัวต่อลูกบล็อก(ชุดประแจบล็อก) การใช้ ใช้ตัวเชื่อมต่อเพื่อเปลี่ยนขนาดของตัวต่อลูกบล็อก ข้อสังเกต: เมื่อต้องใช้แรงขันสูงๆในการขัน ไม่ควรที่จะใช้ลูกบล็อกขนาดเล็กขัน เพราะมันจะมีข้อจำกัดของแรงที่จะใช้ในการขันและอาจทำให้ลูกบล็อกเกิดความเสียหาย 1 ตัวต่อลูกบล็อก(ใหญ่ไปเล็ก) 2 ตัวต่อลูกบล็อก(เล็กไปใหญ่) 3 ลูกบล็อกขนาดเล็ก 4 ลูกบล็อกขนาดใหญ่ ข้อต่ออ่อน(ชุดประแจบล็อก) การใช้ ข้อต่อลูกบล็อกแบบนี้ สามารถเคลื่อนไหวไปข้างหน้าข้างหลัง ซ้ายหรือขวาได้ และช่วงข้อของด้ามจับ สามารถปรับเปลี่ยนมุมได้อย่างอิสระ ทำให้เนประโยชน์ต่อการใช้งานในพื้นที่ที่จำกัด ข้อสังเกต: 1. …

บทความ กระบวนการเปลี่ยนรูปของวัสดุ

กระบวนการเปลี่ยนรูปของวัสดุ กระบวนการเปลี่ยนรูปของวัสดุ (Deformation of material) คืออะไร กระบวนการเปลี่ยนรูปของวัสดุ (Deformation of material) ก็คือขบวนการในการ เปลี่ยนแปลง ขนาดลักษณะ ต่าง ๆ ภายใต้แรงที่มากระทำต่อวัสดุนั้น ๆอาทิเช่น ความเค้นแรงดึง (Tensile Stress) ความเค้นแรงกดหรือความเค้นแรงอัด (Compressive Stress) ความเค้นแรงดัด (Bending Stress) ความเค้นแรงเฉือน (Shear Stress) ความเค้นแรงบิด (Torsion Stress) เป็นต้น ประเภทของการเปลี่ยนรูป โดยทั่วไปจะแบ่งประเภทของการเปลี่ยนรูปของโลหะหรือของวัสดุออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 1.        การ เปลี่ยนรูปแบบอีลาสติก (Elastic Deformation) เป็นขบวนการเปลี่ยนรูป หรือการแปรรูป แบบยืดหยุ่น คือวัสดุเมื่อมีแรงมากระทำในช่วง ๆ หนึ่งที่วัสดุนั้น ๆ สามารถทนอยู่ได้ โดยเมื่อเราเอา แรงหรือปลดแรงนั้นออก วัสดุนั้น …

บทความ ตารางเทียบเกรดเหล็กตามมาตรฐาน

BOHLER GERMANY JIS AISI S50C S50C S50C 1050 เหล็กแข็งหัวแดง SCM4 SCM4 SCM4 เหล็กแข็งหัวฟ้า M202 2311 P20 P20 เหล็กงานพลาสติก M238 2738 P20+Ni P20+Ni เหล็กงานพลาสติก M310 2083 SUR420J2 420J2 เหล็กสตาร์แวค M300 2316 SUS431 431 เหล็กสตาร์แวค W302 2344 SKD61 H13 เหล็กน้ำมันงานร้อน W303 2367 เหล็กน้ำมันงานร้อน K460 2510 SKS93 O1 เหล็กทนกระแทก K110 2379 SKD11 D2 เหล็กน้ำมันงานเย็น K105 2436 SKD2 D6 …

บทความ เทคนิคในการเตรียมชิ้นงานด้วยการขัด

เครื่องขัดเตรียมผิวชิ้นงาน  Grinding  Machine เป็นวิธีธรรมดาที่นักวัสดุศาสตร์ใช้เตรียมตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบด้วยกล้องไมโครสโคป ในการ เตรียมชิ้นงานเชิงกลนี้จะต้องมีผงขัดทำหน้าที่ขัดถูเอาผิวชิ้นงานออกไปจนได้ คุณภาพของผิวงานที่เรา ต้องการ ผงขัดที่มีขนาดละเอียดมากๆจะยิ่งทำให้ผิวชิ้นงานเรียบยิ่งขึ้นเท่านั้น ปรัชญาที่ดีในการเตรียม ชิ้นงานคือการเตรียมชิ้นงานจะเสร็จสิ้นขึ้นอยู่กับการที่ต้องการโครงสร้าง ที่ถูกต้อง (True Structure) หรือความต้องการผิวชิ้นงานที่ยอมรับได้และสิ่งที่ควรจะคำนึงถึงได้แก่การ เตรียมชิ้นงานให้ได้คุณภาพ เช่นเดียวกันทุกครั้ง ต้นทุนการเตรียมต่ำ การเตรียมชิ้นงานทางเชิงกลถูกแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนได้แก่ การขัดระนาบและละเอียด (Grinding) และการขัดมัน (Polishing) การขัดระนาบและละเอียด ขั้นตอนแรกในการที่เอาผิวชิ้นงานออกเรียกว่าการขัดระนาบและละเอียด ปกติแล้วในขั้นตอนนี้จะเอาผิว ของชิ้นงานที่เสียหายหรือแปรรูปไปบ้างในขั้นตอนการตัดหรือทำเรือนออกไป ในขณะเดียวกันก็จะทำให้ ผิวที่เกิดขึ้นใหม่เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งเมื่อนำมาขัดมัน (Polishing) จะสามารถขจัด ความเสียหายเล็กน้อยที่หลงเหลืออยู่นั้นในระยะเวลาอันสั้น การขัดแบ่งออกเป็น 2 ขบวนการ คือ การขัดระนาบ (Plane Grinding, PG) การขัดระนาบเป็นขั้นตอนแรกในการขัดผิวชิ้นงาน เพื่อปรับแต่งผิวชิ้นงานเดี่ยวหรือชิ้นงานหลาย ๆ ชิ้น ซึ่งขัดในเวลาเดียวกัน ให้มีระนาบผิวที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด อาจใช้ผงขัดชนิดต่าง ๆ กันซึ่งขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของวัสดุที่เตรียม SiC …
error: Content is protected !!