Daily Archive: Monday, March 16, 2015

บทความ การรักษาสภาพตัวอย่างรามีชีวิต (Cultures) Part 1

1. การเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ (Growth on agar) การเลี้ยงจุลินทรีย์มักใช้ภาชนะ เช่น ขวดปากกว้าง ซึ่งเหมาะสมต่อการย้ายเชื้อชุดใหม่  อาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม เช่น อาหาร  PDA ครึ่งสูตร สำหรับเลี้ยงรา และ NA สำหรับเลี้ยงแบคทีเรีย  ราหรือแบคทีเรียบางชนิดเลี้ยงบนอาหารลี้ยงเชื้อชนิดจำเพาะ  โดยเทอาหารที่ต้องการลงในขวดปากกว้างประมาณครึ่งขวด  นำไปนึ่งฆ่าเชื้อ  นำไปวางเอียงระหว่างที่รอให้อาหารเย็นลง  ดังนั้นอาหารวุ้นที่อยู่ในขวดจะแข็งอยู่ในลักษณะเอียง ย้ายราหรือแบคทีเรียไปวางบนผิวหน้าอาหารที่เอียงไว้นำไปบ่มในห้องปรับอากาศ   สถานที่บ่มเชื้อที่เหมาะสมที่สุดคือในตู้เย็นหรือในห้องที่มีอุณหภูมิ  5-8 องศาเซลเซียส  ในกรณีที่ราหรือแบคทีเรียบางชนิดไม่ชอบอากาศเย็น  ให้นำไปบ่มที่อุณหภูมิ  15  องศาเซลเซียส ทำการตรวจการเจริญเชื้อทุกวัน  เพราะอาหารวุ้นจะแห้งอย่างรวดเร็วในสภาพที่มีความชื้นต่ำ  การเก็บราต้องระวังเข้าไร ทำลาย  ควรใช้เทปพลาสติกหุ้มปากขวดก่อนทำการเข้าบ่มหรือการเก็บรักษาควรย้ายเชื้อทุก 6  เดือน ต้องมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการสูญเสียจุลินทรีย์ที่มีค่า แม้ว่าการย้ายเชื้อบ่อยครั้งจะทำให้สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  และสูญเสียความสามารถในการทำให้เกิดโรคพืช  ตลอดจนลดการสร้างสปอร์ก็ตาม 2. การเก็บรักษาในน้ำมัน  (Under mineral oil) วิธีการเลี้ยงเชื้อปฏิบัติตามขั้นตอนที่กล่าวในขั้นต้น แต่การวางขวดให้การเอียงของอาหารวุ้นมีช่วงความเอียงสั้น ๆ  ในกรณีที่เป็นรา ต้องเป็นราที่มีการสร้างสปอร์จำนวนมาก  เทน้ำมันที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส  …
error: Content is protected !!