Daily Archive: Thursday, March 12, 2015

บทความ ขั้นตอนการเจาะรูด้วยสว่าน

ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนที่ 1 การใส่ดอกสว่านต้องใส่ดอกสว่านให้ตรงกลางหัวจับ ดอกสว่าน หมุนล็อกดอกสว่านให้แน่นด้วยดอกขันหัวสว่าน (จำปา)ทั้ง 3 ช่องโดยออกแรงให้เท่าๆกัน ขั้นตอนที่ 2 ก่อนการเจาะควรใช้เหล็กนำศูนย์ ตอกนำก่อนโดยเฉพาะโลหะควรทำทุกครั้งเพื่อป้องกันดอกสว่านเจาะไม ่ตรงตำแหน่งหรือหนีศูนย์ และควรจับชิ้นงานให้แน ่นด้วยแคล้มป์ ขั้นตอนที่ 3 วิธีการเจาะชิ้นงานตามแนวตั้งที่ลึกมากๆ เพื่อให้ได้รูเจาะที่ตรงไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ควรจะใช้ฉากเหล็กมาทาบเพื่อช่วยเป็นแนวทางในการเจาะรูให้ตรงตลอด ในการทาบกับฉากนั้นไม่จำเป็นต้องให้ฉากขนานกับดอกสว่านแต่ควรสังเกตให้ตัวสว่าน ขนานกับฉากก็พอ ขั้นตอนที่ 4 การเจาะให้รูมีความลึกเท่ากันทุกรู ควรนำกระดาษกาวหรือเทปกาวปิดพันรอบดอกสว่านในระยะความลึกที ่ต้องการโดยวัดจากปลายดอกสว่านเข้ามา เวลาเจาะใ ห้เจาะถึงแนวกระดาษกาวเท่านั้น ขั้นตอนที่ 5 สำหรับการเจาะวัสดุให้ทะลุทั้งไม้หรือโลหะ ควรน ำเศษวัสดุที่เรียบมาวางรองด้านล่างที่เจาะทะลุให้สว่านเจาะผ่านออกไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเศษครีบจากการเจาะ หรือ ป้องกัน ไม้ฉีกแตกไม่เรียบ ขั้นตอนที่ 6 การเจาะรูโลหะ ควรใช้ดอกสว่านประเภทที่สามารถเจาะโลหะได้โดยดูจากฉลากของดอกสว่าน ก่อนการเจาะโลหะควรตอกเหล็กนำศูนย์รูเจาะทุกครั้งเพื่อไม่ให้ ดอกสว่านลื่นไถลออกจากตำแหน่งที่ต้องการ ในขณะเจาะต้องหยอดน้ำมันหล่อลื่นบริเวณรูเจาะป้องกันความร้อนจากการเจาะ และใช้รอบเจาะที่ช้า ขั้นตอนที่ 7 สำหรับการเจาะรูใส่สกรู , น๊อต เพื่อให้หัวสกรู ฝังเสมอกับผิวชิ้นงานแลดูสวยงามสามารถ ทำได้โดย …
error: Content is protected !!