Monthly Archive: March 2015

บทความ Ultrasonic Sensor อุลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์หน้าที่และการทำงาน Part3

การลดสัญญาณรบกวน และสภาวะการทำงาน ผลที่เกิดจากคลื่นรบกวน และการทรอดแทรกในการประยุกต์ใช้อุลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์คือการตรวจจับวัตถุได้แต่ระยะที่ใกล้กับเซ็นเซอร์ และไม่สามารถตรวจจับวัตถุที่มีการสะท้อนได้ไม่ดี เนื่องจากความจริงที่ว่า คลื่นอุลตร้าโซนิคจะสะท้อนได้จากวัตถุเกือบทุกชนิด และง่ายต่อการเบียงเบน วัตถุเหล่านั้นจะทำให้สวิทซ์เปิด-ปิด เมื่อเข้าใกล้บริเวณที่เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับได้ ดังกราฟทำนายคุณลักษณะของเซ็นเซอร์ (ดังรูป) รูป9 อุลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์ , คุณลักษณะการตรวจจับ เพื่อหาคุณลักษณะของวัตถุชนิดต่าง ๆ จะวางในตำแหน่งของวัตถุในระยะห่างเท่า ๆ กันที่มุมตั้งฉากกับแนวแกนของเซ็นเซอร์ จุดที่สวิทช์ทำงานก็จะถูกกำหนดขึ้น ตัวอย่างวัสดุที่ใช้คือ A : แผ่นจานขนาด 700 x 700 mm. ขอบเขตที่อยู่ด้านนอกส่วนโค้งชั้นนี้โดยปกติจะไม่มีวัตถุตรวจจับได้ B : แผ่นจานขนาด 100 x 100 mm. แผ่นจานอ้างอิงมาตรฐานกำหนดโดยข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป C : ท่อพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 mm. คลุมด้วยสักหลาด ใช้เป็นตัวแทนมาตราฐาน D : แท่นไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 mm. วัสดุทดสอบ เช่นระยะความปลอดภัยย้อนกลับในยานพาหนะ …

บทความ การทดสอบแรงดึง (Tension Test)

วิธีการทดสอบนั้น เราจะนำตัวอย่างที่จะทดสอบมาดึงอย่างช้า ๆ แล้วบันทึกค่าของความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นไว้  แล้วมาพลอตเป็นเส้นโค้งดังรูปที่ 2.4  ขนาดและรูปร่างของชิ้นทดสอบมีต่าง ๆ กัน   ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุนั้น ๆ   มาตรฐานต่าง ๆ  ของการทดสอบ เช่น มาตรฐานของ ASTM (American Society of Testing and Materials), BS (British Standards), JIS (Japanese Industrial Standards)   หรือแม้แต่ มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย)  ได้กำหนดขนาดและรูปร่างของชิ้นทดสอบไว้  ทั้งนี้เพื่อให้ผลของการทดสอบเชื่อถือได้  พร้อมกับกำหนดความเร็วในการเพิ่มแรงกระทำเอาไว้ด้วย รูปที่ 2.4  เส้นโค้งความเค้น–ความเครียด (Stress-Strain Curve) แบบมีจุดคราก (Yield Point)   จากการศึกษาเส้นโค้งความเค้น–ความเครียด เราพบว่า เมื่อเราเริ่มดึงชิ้นทดสอบอย่างช้า ๆ ชิ้นทดสอบจะค่อย ๆ ยืดออก  จนถึงจุดจุดหนึ่ง (จุด A)  …

บทความ อุลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์หน้าที่และการทำงาน Part2

อุลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์หน้าที่และการทำงาน รูปแบบต่าง ๆ ของอุลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์ประกอบด้วย ตัวตรวจจับด้วยคลื่นอุลตร้าโซนิค ชุดส่งสัญญาณ ชุดประมวลผล และชุดเอ้าท์พุท รูป4 หลักการทำงานของอุลตร้าโซนิค มักจะใช้เป็นภาครับ และ ภาคส่ง อาจมีระบบซึ่งประกอบด้วยส่วนหลัก ๆ แยกกันอยู่ 2 ส่วน ในระหว่างการทำงาน เซ็นเซอร์จะทำการส่งสัญญาณเสียงซึ่งเรียกว่า “ซาวด์พาร์เซลส์” (Sound parcels) ให้ขบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของเวลาทำงานไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งมีการ รับการสะท้อนครั้งแรกเกิดขึ้น วงจรส่งผ่าน / รับ สำหรับการทำงานเป็นวงจรของอุลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์ จะส่งผ่านคลื่นพัลซ์เสียงที่ช่วงเวลาสม่ำเสมอ หรือช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลง คลื่นเสียงที่ปล่อยออกไปจะถูกสะท้อนได้โดยวัตถุที่เหมาะสม โดยเซ็นเซอร์ และระบบการทำงานจะรับการสะท้อนของคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับมา (ดังแสดงในรูป)ความกว้างของคลื่นพัลซ์ของเสียงอยู่ในช่วง 2.-200 ไมโครเซท รูป5 อุลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์ วงจรส่งผ่าน/รับ เวลาในการเดินทางของคลื่นพัลซ์ของคลื่นเสียงเป็นการวัดระยะห่างจากวัตถุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเซ็นเซอร์ ระยะห่างนี้นำไปแสดงในรูปของ สัญญาอนาล็อก (Analague Signal) (เช่น 0-20 mA) สัญญาณลอจิก (Logic Signal) …

บทความ ริคเตอร์ การวัดความสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว วัดกันอย่างไร

การวัดความสั่นสะเทือนของแผ่น ดินไหวใช้เครื่องมือที่เรียกว่า ไซส์โมกราฟ (seismographs) การวัดความสั่นสะเทือนมีมาตราวัดอยู่ 2 มาตรา คือ ริคเตอร์ และ เมอแคลลี่ ขนาดของแผ่นดินไหว หมายถึง จำนวนหรือปริมาณของพลังงานที่ถูกปล่อยออกมาจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวในแต่ละ ครั้ง การหาค่าขนาดของแผ่นดินไหวทำได้โดยวัดความสูงของคลื่นแผ่นดินไหวที่บันทึก ได้ด้วยเครื่องตรวดวัดแผ่นดินไหว แล้วคำนวณจากสูตรการหาขนาด ซึ่งคิดค้นโดย ชาลส์ ฟรานซิส ริกเตอร์ และนิยมใช้หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหวคือ “ริกเตอร์” โดยสูตรการคำนวณมีดังนี้ กำหนดให้ M = ขนาดของแผ่นดินไหว (ริกเตอร์) A = ความสูงของคลื่นแผ่นดินไหวที่สูงที่สุด  = ความสูงของคลื่นแผ่นดินไหวที่ระดับศูนย์ โดย ขนาดของแผ่นดินไหว ในแต่ละระดับจะปล่อยพลังงานมากกว่า 30 เท่าของขนาดก่อนหน้า เช่น 4 กับ 5 ริกเตอร์ แผ่นดินไหวขนาด 5 ริกเตอร์จะปล่อยพลังงานออกมามากกว่า 4 ริกเตอร์ 30 เท่า, แผ่นดินไหวขนาด 7 ริกเตอร์จะปล่อยพลังงานออกมามากกว่า …

บทความ ระบบอุลตร้าโซนิค (Ultrasonic) part 1

ระบบอุลตร้าโซนิค (Ultrasonic)  หมายถึง คลื่นเสียงที่มีความถี่สูงเกินกว่าที่หูมนุษย์จะได้ยิน โดยทั่วไปแล้วหูของมนุษย์โดยเฉลี่ยจะได้ยินเสียงสูงถึงเพียงแค่ประมาณ 15 KHz เท่านั้น แต่พวกที่อายุยังน้อย ๆ อาจจะได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงกว่านี้ได้ ดังนั้นโดยปกติแล้วคำว่าอุลตร้าโซนิคจึงมักจะหมายถึงคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงกว่า 20 KHz ขึ้นไป จะสูงขึ้นจนถึงเท่าใดไม่ได้ระบุจำกัดเอาไว้ สาเหตุที่มีการนำเอาคลื่นย่านอุลตร้าโซนิคมาใช้ก็เพราะว่าเป็นคลื่นทีมีทิศทางทำให้เราสามารถเล็งคลื่นเสียงไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้โดยเจาะจง เรื่องนี้เป็นคุณสมบัติของคลื่นอย่างหนึ่ง ยิ่งคลื่นมีความถี่สูงขึ้นความยาวคลื่นก็จะยิ่งสั้นลง ถ้าความยาวคลื่นยาวกว่าช่องเปิด ( ที่ให้เสียงนั้นออกมา )ของตัวกำเนิดเสียงความถี่นั้นเช่น คลื่นความถี่ 300 Hz ในอากาศจะมีความยาวถึงประมาณ 1 เมตรเศษ ๆ ซึ่งจะยาวกว่าช่องที่ให้คลื่นเสียงออกมาจากตัวกำเนิดเสียงโดยทั่วไปมากมายคลื่นจะหักเบนที่ขอบด้านนอกของตัวกำเนิดเสียงทำให้เกิดการกระจายทิศทางคลื่นแต่ถ้าความถี่สูงขึ้นมาอยู่ในย่านอุลตร้าโซนิค อย่างเช่น 40 KHz จะมีความยาวคลื่นในอากาศเพียงประมาณ 8 มม. เท่านั้นซึ่งเล็กกว่ารูเปิดของตัวที่ให้กำเนิดเสียงความถี่นี้มากคลื่นเสียงจะไม่มีการเลี้ยวเบนที่ขอบจึงพุ่งออกมาเป็นลำแคบ ๆ หรือที่เราเรียกว่า มีทิศทาง การมีทิศทางของคลื่นเสียงย่านอุลตร้าโซนิคทำให้เรานำไปใช้งานได้หลายอย่าง เช่น นำไปใช้ในเครื่องควบคุมระยะไกล (Ultrasonic remote control) เครื่องล้างอุปกรณ์ (Ultrasonic cleaner) โดยให้น้ำสั่นที่ความถี่สูง เครื่องวัดความหนาของวัตถุโดยสังเกตระยะเวลาที่คลื่นสะท้อนกลับมา เครื่องวัดความลึกและทำแผนที่ใต้ท้องทะเล ใช้ในเครื่องหาตำแหน่งอวัยวะบางส่วนในร่างกาย ใช้ทดสอบการรั่วไหลของท่อ …

บทความ โลหะนอกกลุ่มเหล็กและอโลหะในงานอุตสาหกรรม

อะลูมิเนียม ( aluminium ) โลหะที่มีน้ำหนักเบา นำมาใช้มากเป็นที่สองรองจากเหล็ก มีคุณสมบัติที่ดี ดังนี้ 1. มีความหนาแน่นน้อย น้ำหนักเบา และมีความแข็งแรงของวัสดุต่อหน่วยน้ำหนักสูง 2. มีความเหนียวมาก สามารถขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีต่างๆ ได้ง่ายโดยไม่เสี่ยงต่อการแตกหัก 3. จุดหลอมเหลวต่ำ หล่อหลอมง่าย 4. มีความสามารถในการนำไฟฟ้าไม่สูงนัก 5. มีค่าการนำความร้อนสูง 6. ไม่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ 7. ผิวหน้าอลูมิเนียมบริสุทธิ์มีดัชนีการสะท้อนกลับของแสงสูงมาก 8. ทนทานต่อการเกิดสนิมและการผุกร่อน 9. ซื้อหาได้ง่ายในท้องตลาดและราคาไม่แพงนัก แมกนีเซียม (magnesium) จัดเป็นโลหะเบาที่สุดที่ใช้ในงานวิศวกรรม (ลิเทียมเป็นโลหะที่เบาที่สุดในโลก) มีความแข็งสูง มาก ตัดปาดผิวดี โลหะผสมแมกนีเซียม มี 3 ชนิดดังนี้ 1. โลหะผสมระหว่างแมกนีเซียมกับแมงกานีส แมงกานีสที่ผสมลงไปในแมกนีเซียม เพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้านความทนทานต่อ การผุกร่อน และความแข็งแรงของวัสดุให้มีค่าเพิ่มสูงขึ้น 2. โลหะผสมระหว่างแมกนีเซียมกับอลูมิเนียม โลหะผสมแมกนีเซียมชนิดนี้มี อลูมิเนียมเป็นธาตุผสมหลักและมีแมงกานีส และสังกะสีเป็นธาตุผสมรอง มีความแข็งแรงสูง สามารถนำไปผ่านกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อเพิ่มสมบัติด้านต่างๆ …

บทความ การรักษาสภาพตัวอย่างรามีชีวิต (Cultures) Part 3

7. การเก็บรักษาราบนกระดาษกรอง (Filter paper storage) นำกระดาษกรองที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ววางลงในจานเลี้ยงเชื้อ  หยดน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้วลงบนกระดาษกรอง 2-3 หยด  ตักชิ้นวุ้นที่เลี้ยงราวางลงบนกระดาษกรอง  นำจานเลี้ยงเชื้อไปบ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสจนราเจริญขึ้นปกคลุมกระดาษกรอง   ทิ้งไว้จนกระดาษกรองแห้งสนิท  (ประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ ) ตัดกระดาษกรองด้วยวิธีปลอดเชื้อ เป็นชิ้นเล็ก ๆ  นำไปเก็บในขวดแก้วฝาเกลียว  นำไปเก็บที่อุณหภูมิ 4  องศาเซลเซียส  การตรวจสอบการมีชีวิตรอด โดยการนำชิ้นกระดาษกรองไปวางบนอาหาร  PDA ราจะงอกเส้นใยภายใน  2 – 4 วัน  การเก็บรักษาราบนกระดาษกรองนี้เหมาะสำหรับเก็บ รา Fusarium  spp. 8. การเก็บรักษาจุลินทรีย์ภายใต้ความเย็นยิ่งยวด  (Cryopreservation) การเก็บรักษาตัวอย่างจุลินทรีภายใต้อุณหภูมิต่ำมาก (Cryopreservation)  ตั้งแต่ – 20 ถึง – 85 องศาเซลเซียส  เป็นวิธีการที่เหมาะในการเก็บราเกือบทุกชนิด   วิธีที่ง่ายและเป็นที่นิยมคือการแช่ลูกปัดกระเบื้องที่มีรูพรุน (cryobeads) ลงในสารป้องกันการแข็งตัว …

บทความ เครื่องยนต์โรตารี่(Rotary engines) ทำงานอย่างไร

เครื่องยนต์โรตารี่(Rotary engines) เป็นเครื่องยนต์แบบสันดาปภายใน   มีลักษณะการสันดาปแบบเดียวกันกับในรถคันโปรดของคุณ  แต่ว่ามันมีความแตกต่าง   เพราะมันไม่ใช่เครื่องยนต์แบบลูกสูบ โรเตอร์ของเครื่องยนต์โรตารี่  จากรถยนต์ยี่ห้อ มาสด้า  RX-7   เครื่องยนต์นี้สามารถแทนลูกสูบ กระบอกสูบ  ก้านลูกสูบ  และเพลาลูกเบี้ยว ในเครื่องยนต์แบบลูกสูบได้ทุกประการ      สำหรับเครื่องยนต์แบบลูกสูบ   เราแบ่งการเผาไหม้ภายในลูกสูบออกเป็น  4  จังหวะ  คือ ดูด อัด  ระเบิด  และคาย        เครื่องยนต์โรตารี่ ได้แรงดันจากห้องเผาไหม้  ที่อยู่ภายในเสื้อโรเตอร์หรือห้องเผาไหม้  (Housing)   ซึ่งจะถูกชีลด์ไว้อย่างดี ไม่ให้มีการรั่วไหลของแก๊ส   ตัวโรเตอร์เทียบได้กับลูกสูบของเครื่องยนต์ลูกสูบ   โรเตอร์จะหมุนแบบเยื้องศูนย์ ซึ่งจะทำให้ขอบของโรเตอร์สัมผัสกับห้องเผาไหม้อยู่ตลอดเวลา   ตัวโรเตอร์ทำให้หัองเผาไหม้ถูกแยกออกเป็น  3  ห้อง  ขณะที่โรเตอร์หมุนอยู่  แต่ละห้องจะมีการหดและขยายตัวของแก๊สอยู่ตลอดเวลา   เราแบ่งจังหวะการเผาไหม้ออกเป็น  4  จังหวะ คือ ดูด อัด ระเบิด และคายไอเสีย   ผู้ที่คิดเครื่องยนต์โรตารี่ขึ้นเป็นคนแรกคือ    ดอกเตอร์  เฟลิค  แรงเคล  ( Felix  Wankel)  …
error: Content is protected !!