Monthly Archive: February 2015

บทความ นิยามของอุณหภูมิ (Definition of Temperature)

นิยามของอุณหภูมิ (Definition of Temperature) 1.  พลังงานความร้อน (Thermal Energy) ในวัสดุที่เป็นของแข็ง แต่ละอะตอมหรือแต่ละโมเลกุลจะยึดเกาะหรือมีพันธะต่อกันอย่างแข็งแรงสภาวะดังกล่าวนี้เรียกว่า “ตำแหน่งสมดุล” (equilibrium position) อย่างไรก็ตามแต่ละอะตอมยังคง       สามารถสั่นสะเทือนรอบตำแหน่งที่มันตั้งอยู่ได้ แต่ถ้าของแข็งที่ไม่มีการสั่นสะเทือนของโมเลกุล แสดงว่าพลังงานความร้อนภายในอะตอมเป็นศูนย์หรือ   WTH   = 0  ตอนนี้หากเราเพิ่มพลังงานให้กับวัตถุดังกล่าวจะทำให้โมเลกุลเกิดการสั่นสะเทือนรอบ ๆ ตำแหน่งสมดุลของมันจึงกล่าวได้ว่าขณะนี้มีพลังงานความร้อนเกิดขึ้นหรือ   WTH > 0 หากเราเพิ่มพลังงานเข้าไปในวัตถุนี้อีก การสั่นสะเทือนจะเพิ่มมากขึ้น สุดท้ายสภาวะในการยึดเกาะก็จะน้อยลงและแตกออกในที่สุด แสดงว่าวัตถุดังกล่าวนี้เกิดการหลอมละลายและกำลังจะกลายเป็นของเหลว ในกรณีของแก๊ส หากเพิ่มพลังงานความร้อนในวัตถุที่เป็นของเหลวให้มากขึ้นต่อไปอีก  ความเร็วของโมเลกุลก็จะเพิ่มขึ้นจนอยู่ในสภาวะสุดท้ายทำให้เกิดช่องว่างระหว่างแต่ละโมเลกุลเต็มที่ หากถึงขั้นโมเลกุลไม่สัมผัสกันและเคลื่อนที่อย่างสุ่ม ๆ (random) ในภาชนะ วัตถุดังกล่าวก็จะกลายเป็นแก๊สไปในที่สุดมีผลทำให้โมเลกุลชนกระแทกกับโมเลกุลอื่น ๆ รวมถึงผนังของภาชนะ ในงานจริง วัตถุประสงค์ของการตรวจวัดความร้อน อุปกรณ์วัดความร้อนของวัตถุหรือสิ่งแวดล้อมจะอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน 2.  อุณหภูมิ  (Temperature)       หน่วยของการวัดพลังงานที่เหมาะสมก็คือ  “จูล” (Joule) ซึ่งเป็นหน่วยในระบบ SI ค่านี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุ เพราะมันจะเป็นตัวบอกปริมาณในการเก็บความร้อน ส่วนการวัดพลังงานความร้อนเฉลี่ยต่อโมเลกุลก็มีหน่วยเป็นจูลเช่นเดียวกัน …

บทความ การใช้ระดับน้ำ Bubble Level

Hand Tools >> ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนที่ 1 ใช้ระดับน้ำในการวัดระดับตามแนวตั้งและแนวนอน พื ้นผิวที่ตรวจเช็คนั้นจะต้องเรียบเสมอกัน ไม่มีเ ศษวัสดุหนุนระดับน้ำขณะวัด   ขั้นตอนที่ 2 วิธีการดูระดับน้ำแบบปกติ ควรให้ฟองอากาศในหลอด น้ำนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างขีดเส้นสีแดงให้มากที ่สุด หมายความว่าพื้นผิวที่วัดอยู่นั้นได้ระดับ ขั้นตอนที่ 3 การปรับพื้นผิวจากระดับ เมื่อวัดระดับน้ำแล้ว ฟ องอากาศไม่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง ให้ขยับพื้นผิว ที่อยู่ตรงกันข้ามกับฟองอากาศที่ขึ้นไป เช่น หา กฟองอากาศเอียงไปทางขวา มากกว่าให้ยกพื้นผิวด้า นซ้ายขึ้นจะเสมอกัน ขั้นตอนที่ 4 การวัดระดับน้ำในพื้นที่ที่กว้าง ๆ เช่น การปรั บระดับเนินในสวน การวัดระดับน้ำทำได้โดยการใช้ส ายยางขนาด ½ นิ้ว ยาวพอที่จะวัดได้ กรอก น้ำใส่ให้เต็ม เทียบกับจุดอ้างอิงที่ต้องการก่อ น แล้วจึงตอกหลักสำหรับจุดที่ต้องการอัด จากนั้ นให้ไล่ระดับน้ำมาอยู่ในตำแหน่งอ้างอิงก่อนค่อย ขีดเส้นที่หลักไม้ที่ต้องการวัด ขอบคุณที่มา: ขอบคุณที่มา :  …

บทความ หลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางมิติ

หลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางมิติ โดย คุณวันชัย ชินชูศักดิ์  และคุณเยาวลักษณ์  ล้อมรื่น วัตถุประสงค์ของเนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงพื้นฐาน  เทคนิคการวัดและการสอบเทียบทางด้านความยาวมิติ  แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ประกอบด้วย นิยามคำศัพท์  การสอบกลับความยาวมาตรฐาน ฯ ส่วนที่สอง ประกอบด้วย การสอบเทียบความยาวมาตรฐานได้แก่การสอบเทียบแท่งเทียบมาตรฐาน หลักการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางมิติ มีหัวข้อดังนี้ การวัดทางด้านมิติ  (Dimensional Measurement) –    การสอบเทียบไมโครมิเตอร์  (Outside Micrometer) –    การสอบเทียบเวอร์เนียร์ (Vernier Caliper) –    การสอบเทียบเวอร์เนียร์ไฮเกจ (Vernier Height Gauge) –    การสอบเทียบไดอัลเกจ (Dial Gauge) การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านมิติ  (Dimensional Calipration) การสอบเทียบไมโครมิเตอร์  (Outside Micrometer) ปัจจุบันการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ เป็นเรื่องน่าสนใจอย่างมากทั้งใน ภาคอุตสาหกรรมทั่วไปและห้องสอบเทียบเครื่องมือวัดทางมิติ โดยมาตรฐานได้ให้คำแนะนำในการตรวจสอบความถูกต้องของไมโครมิเตอร์ 1.    ผิวหน้าของหัววัด  (Measuring Face) …

บทความ การตอกตะปู

Hand Tools >> ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนที่ 1 การตอกยึดแผ่นไม้ที่บางเข้ากับแผ่นไม้ที่หนา : ควรเลือกตะปูที่มีความยาวอย่างน้อยเป็น 3 เท่าข องแผ่นไม้ที่เป็นแผ่นบาง   ขั้นตอนที่ 2 การตอกยึดแผ่นไม้ที่มีความหนาเท่ากัน : ให้ใช้ต ะปูที่มีความยาวเท่ากับความหนาของไม้ทั้ง 2 แผ่ น รวมกัน เวลาตอกให้ทำมุมตะปูเฉียงเล็กน้อย เพื ่อป้องกัน ตะปูโผล่อีกด้านของชิ้นงาน   ขั้นตอนที่ 3 การตอกตะปูที่มีขนาดสั้น : ให้เปลี่ยนจากการใช้ นิ้วโป้งและนิ้วชี้จับตะปูก่อนจะตอก เป็นใช้นิ้ วชี้และนิ้วกลางหนีบไว้แทน   ขั้นตอนที่ 4 การตอกตะปูที่มีขนาดเล็ก : ถ้าตะปูมีขนาดเล็กมา กเกินกว่าจะใช้นิ้วจับได้ ให้ใช้คีมปลายแหลมจับ แทน หรือให้ใช้วิธีปักตะปูลงบนกระดาษแข็งที่ตัด เป็นแถบกว้างประมาณ 1 นิ้ว แล้วจึงจับที่ปลายก ระดาษแทน   ขั้นตอนที่ 5 การตอกตะปูเพื่อเพิ่มแรงยึด …

บทความ ทฤษฎีเสียง

ทฤษฎีเสียง ความหมายที่เกี่ยวข้อง เสียง • ความถี่ – Sonic range (20-20,000 Hz) • ความดันเสียง/ระดับความดันเสียง (SP/SPL) – ที่ 1,000 Hz SP 2×10-5 N/m2 = SPL 0 dB • ความดันเสียง/ระดับความดันเสียง (SP/SPL) – SI 10-12 W/m2 = SIL 0 dB ชนิดและแหล่งเสียง • เสียงดังสม่ำเสมอ (Steady-state noise) – เปลี่ยนแปลง < + 5 dB(A) /sec • เสียงที่เปลี่ยนแปลระดับเสมอ (Fluctuating noise) – เปลี่ยนแปลง > + …

บทความ วิธีช่วยประหยัดน้ำมัน (การขับขี่รถยนต์)

วิธีประหยัดน้ำมัน 1. ตรวจตราลมยางเป็นประจำ เพราะยางที่อ่อนเกินไปนั้น ทำให้ สิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่ายางที่มีปริมาณลมยางตามที่มาตรฐาน กำหนด 2. สับเปลี่ยนยาง ตรวจตั้งศูนย์ล้อตามกำหนด จะช่วยประหยัด น้ำมันเพิ่มขึ้นอีกมาก 3. ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อต้องจอดรถนานๆ แค่จอดรถติดเครื่อง ทิ้งไว้ 10 นาที ก็เสียน้ำมันฟรีๆ 200 ซีซี 4. ไม่ควรติดเครื่องทิ้งไว้เมื่อจอดรถ ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่ ขึ้นของ ลงของ หรือคอยคน เพราะการติดเครื่องทิ้งไว้ เปลืองน้ำมัน และสร้างมลพิษอีกด้วย 5. ไม่ออกรถกระชากดังเอี๊ยด การออกรถกระชาก 10 ครั้ง สูญเสีย น้ำมันไปเปล่าๆ ถึง 100 ซีซี น้ำมันจำนวนนี้รถสามารถวิ่งได้ไกล 700 เมตร 6. ไม่เร่งเครื่องยนต์ตอนเกียร์ว่างอย่างที่เราเรียกกันติดปากว่า เบิ้ลเครื่องยนต์ การกระทำดังกล่าว 10 ครั้ง สูญเสียน้ำมันถึง 50 ซีซี ปริมาณน้ำมันขนาดนี้รถวิ่งไปได้ตั้ง 350 เมตร …

บทความ Universal testing machine

Universal Testing Machine คุณลักษณะเฉพาะ – วัดแรงได้สูงสุด 5 กิโลนิวตัน ระยะการเคลื่อนที่ของ Crosshead ไม่น้อยกว่า 735 มม. (ไม่รวม Grip จับชิ้นทดสอบ) – ความเร็วในการเคลื่อนที่ของ Crosshead ระหว่าง 0.01-1020 มม/นาที – มี Load cell ให้เลือกใช้ 2 ขนาด คือ 10 นิวตัน และ 5 กิโลนิวตัน – Software สำหรับวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล สามารถเลือกใช้ได้ ทั้งการทดสอบแบบ Tensile, Compression, Bending , Peel, Tear, Friction และอื่นๆ รวมทั้งการทดสอบแรงตามมาตรฐาน ASTM, BSI, JIS, ISO, DIN หลักการทำงาน …

บทความ การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Nondestructive Testing)

การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Nondestructive Testing)        เป็นกรรมวิธีที่ใช้ตรวจหารอยบกพร่องหรือความผิดปกติใด ๆ ที่มีอยู่ในชิ้นงาน เช่น รอยแตก ฟองอากาศ โดยไม่ทำให้เกิดการแยกส่วน การแตกหัก หรือความเสียหายกับชิ้นงาน หลักการในการตรวจสอบใช้คุณสมบัติทางฟิสิกส์ เช่น รังสี คลื่นเสียง อำนาจแม่เหล็ก การแทรกซึม และความร้อน โดยมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติไปตามความผิดปกติของรอยบกพร่อง ซึ่งลักษณะของรอยบกพร่องแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ รอยบกพร่องบริเวณผิว และรอยบกพร่องภายในชิ้นงาน เทคนิคการให้บริการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ได้แก่ §         การตรวจสอบโดยใช้ของเหลวแทรกซึม §         การตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็ก  §         การตรวจสอบโดยใช้อัลตร้าโซนิค §         การตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี §         การวัดความหนาแบบต่อเนื่องของท่อ §         การตรวจสอบสภาพผนังท่อโดยใช้ bore scope/video scope §         การตรวจวัดอุณหภูมิโดยภาพถ่ายรังสีอินฟาเรด §         การทดสอบความแข็ง 1.        การตรวจสอบโดยใช้ของเหลวแทรกซึม(Liquid Penetrant Testing, PT) เป็นวิธีการตรวจสอบโดยใช้ของเหลวที่มีความสามารถในการแทรกซึมเข้าไปในช่องเปิดขนาดเล็กๆ เมื่อทำการกำจัดส่วนที่เกินออกไปแล้ว และใช้สารเคมีอีกชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการดึงเอาของเหลวที่แทรกตัวออกมาสู่ภายนอก …

บทความ การวัดความยาว พื้นที่ และปริมาตร

การวัดความยาว  พื้นที่  และปริมาตร            10  มิลลิเมตร            =     1  เซนติเมตร            100  เซนติเมตร        =     1  เมตร            1,000  เมตร              =     1  กิโลมตร            12  นิ้ว                …
error: Content is protected !!