You are here > Products >Hardness Tester >Shore Durometer
   

Shore Durometer | เครื่องทดสอบความแข็งยางและพลาสติก

Shore Durometer หรือ เครื่องทดสอบความแข็งยางและพลาสติก

เป็นเครื่องทดสอบด้วยมือซึ่งออกแบบให้ใช้ในการทดสอบ ความแข็งกับวัสดุอ่อน เช่น ยาง พลาสติก และวัสดุประกอบต่างๆ (composites) ซึ่งมีสองชนิดพื้นฐานได้แก่ Shore A กับ D ทั้ง สองชนิดนี้มีขั้นตอนการทดสอบเหมือนกัน คือสปริงจะส่งน้ำหนักไปยังหัวกดซึ่งจะกดลงบน พื้นผิวของชิ้นทดสอบ ความต้านทานต่อการเกิดรอยกดของพื้นผิวชิ้นทดสอบสามารถอ่านค่า ได้โดยตรงจากหน้าปัด Durometer โดยแบบ A จะมีสปริงที่ให้น้ำหนักกดระหว่าง 56-822 กรัม ส่วนแบบ D น้ำหนักกดอยู่ในช่วง 0-10 ปอนด์ ทั้งสองแบบนี้อ่านค่าความแข็งได้จาก 0- 100 กล่าวคือวัสดุที่อ่านค่าได้สูงแสดงว่ามีความแข็งมากหรือมีความต้านทานต่อการเกิดรอย กดได้สูง ส่วนการแสดงหน่วยจะขึ้นอยู่กับชนิดที่ใช้เช่น 50A หรือ A50 เป็นต้น รายละเอียด เกี่ยวกับลักษณะของหัวกด น้ำหนักกดที่ได้จากสปริง ลักษณะการใช้งานของสเกลต่างๆ

 

 

Tags :hardness, hardness test, hardness tester, portable hardness tester, handheld hardness tester, inspex, ความแข็ง, วัดความแข็ง, ทดสอบความแข็ง, เครื่องวัดความแข็ง, เครื่องทดสอบความแข็ง, เครื่องวัดความแข็งแบบพกพา, เครื่องทดสอบความแข็งแบบพกพา, bowers group, cv instruments, shore durometer, durometer, shore, shore scale, shore a, shore c, shore d, shore scale a, shore scale c, shore scale d, วัดความแข็งยาง, เครื่องวัดความแข็งยาง, เครื่องวัดความแข็งพลาสติก, วัดความแข็งเซรามิก
ดาวน์โหลดแคตาล็อก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอใบเสนอราคา