You are here > Products >Hardness Tester >Brinell Hardness Tester
   

Brinell Hardness Tester | เครื่องทดสอบความแข็งแบบบริเนลล์

    

Brinell Hardness Tester (เครื่องทดสอบความแข็งแบบบริเนลล์)

เป็นการวัดความแข็งโดยอาศัยแรงกดคงที่กระทำกับลูกบอลเหล็กกล้าชุบแข็งลงบนผิวชิ้นงานทดสอบ ค่าความแข็งจะคำนวณจากแรงกดที่กระทำต่อหนึ่ง หน่วยพื้นที่ผิวโดยพื้นที่ผิวมีลักษณะเป็น ผิวโค้งแรงกดสำหรับการทดสอบจะอยู่ในช่วง 500-300 kgf. และลูกบอลเหล็กกล้า จะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0-10 มม. โดยใช้ระยะเวลาในการกดประมาณ 10-15 วินาที สำหรับเหล็กหรือเหล็กกล้า และ 30 วินาทีสำหรับโลหะนิ่ม (เช่น ตะกั่ว ดีบุก เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโลหะมีความแข็งที่แตกต่างกัน หากโลหะที่ทดสอบนิ่มและใช้แรงกดมากจะทำให้มีผลทำให้ระยะที่หัวกดจมลง
ไปลึกมาก จนอาจเกินกว่าครึ่งลูก ซึ่งจะมีผลต่อการคำนวณค่าความแข็ง
ผิดพลาดได้หรือหากเลือกแรงกดน้อยไปเมื่อเทียบกับขนาดของลูกบอลเหล็กกล้า
ก็จะทำให้ การแปลผลทำได้ไม่แม่นยำเช่นกัน ดังนั้น การเลือกใช้แรงกด และขนาดลูกบอลจะแตกต่างกันไปด้วย

 

 

Tags :hardness, hardness test, hardness tester, brinell hardness, brinell hardness test, brinell hardness tester, brinell, bench hardness tester, portable hardness tester, portable brinell tester, cv instruments, eseway, ความแข็ง, วัดความแข็ง, เครื่องวัดความแข็ง, ทดสอบความแข็ง, เครื่องทดสอบความแข็ง, เครื่องทดสอบความแข็งแบบบริเนลล์, บริเนลล์
ดาวน์โหลดแคตาล็อก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอใบเสนอราคา