You are here > Products > Microscope & Inspection >Biological Microscope

Biological Microscope | กล้องจุลทรรศน์ทางชีววิทยา

    

กล้องจุลทรรศน์ทางชีววิทยา (Biological Microscope)

เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ปฏิบัติการภายในห้องทดลอง (Laboratory) เป็นส่วนใหญ่ เราจึงนิยมเรียกกล้องจุลทรรศน์นี้ในอีกชื่อหนึ่งว่า Laboratory Microscope มักจะใชเพื่อ้ส่องโครงสร้างของเซลล์ กล้องจุลทรรศน์ชนิดนี้จึงมีกำลังขยายสูง สามารถดูความละเอียดได้ถึง 1000 เท่า สามารถต่อเข้าจอ Monitor หรือ Computer ได้ นอกจากนี้ยังนิยมใช้ตามสถานศึกษา คลีนิก โรงพยาบาล งานวิจัย และห้องแล็ปของมหาวิทยาลัยต่างๆ

กล้องจุลทรรศน์ทางชีววิทยา ที่ทางบริษัทมีจำหน่าย มี 2 รุ่น ได้แก่

 

 

 

 

 

Tags : SZM0745B, Binocular Zoom Stereo Microscope, SZM0745T, Trinocular Zoom Stereo Microscope, SZM1030B, Binocular Dual Zoom Stereo Microscope, SZM1030T, Trinocular Dual Zoom Stereo Microscope, SZM2040B, SZM2040T, ESD Zoom Stereo Microscope, กล้องจุลชีววิทยา, GI 300ฺB, Laboratory Microscope, GI300T, reflected metallurgical microscope, กล้องโลหะวิทยา, กล้องจุลทรรศน์, สเตอริโอ ไมโครสโคป, ไมโครสโคป, ไมโครสโคป, microscopy, industrial microscope, stereoscopic
ดาวน์โหลดแคตาล็อก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอใบเสนอราคา