บทความ ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)

บทความ ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)

ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)

เป็นอุปกรณ์วัดละเอียดอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างแพร่หลายไมโครมิเตอร์ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1848 โดยชาวฝรั่งเศส หลังจากได้รับความนิยมก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้สะดวกและละเอียดมากขึ้นตามลำดับ

5.1.1 ไมโครมิเตอร์วัดนอก (Outside Micrometer Caliper)
1.) ลักษณะโดยทั่วไปของไมโครมิเตอร์วัดนอก
ไมโครมิเตอร์แบบใช้วัดขนาดภายนอกจะอาศัยหลักการทำงานของเกลียวที่จะเกิดค่าระยะพิตช์ เมื่อทำการหมุนเกลียวไป 1 รอบ ก็จะได้ระยะพิตช์เท่ากับ 1 (1 Pitch) ซึ่งระยะพิตช์นี่เองที่ได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับการเคลื่อนที่ของเกลียว 1 ช่อง กับสเกลหลักบรรทัดเหล็ก เช่น ถ้าเราแบ่งระยะบรรทัดเหล็กออกเป็น 20 ส่วน แล้วหมุนเกลียว 1 ช่อง ผ่านบรรทัดเหล็ก จะได้ระยะ 1/20 ของระยะพิตช์ ซึ่งหลักการนี้ถูกนำไปสร้างเป็นไมโครมิเตอร์


ภาพที่ 5.4 แสดงไมโครมิเตอร์วัดนอก

5.2 ชื่อส่วนประกอบและหน้าที่ของไมโครมิเตอร์วัดนอก


ภาพที่ 5.5 แสดงส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์

 

ชื่อส่วนประกอบ หน้าที่
1. แกนรับ

 

หน้าที่รองรับการวัดที่ผิวสัมผัสของแกนรับจะชุบผิวแข็งเพื่อป้องกันการสึกหรอ
2. แกนวัด

 

เลื่อนสัมผัสวัดขนาดของชิ้นงานผิวสัมผัสจะชุบผิวแข็งเหมือนกับแกนรับและขนาดของแกนวัดเท่ากับแกนรับ
3. ปลอกหมุนวัด

 

หมุนเลื่อนให้แกนวัดสัมผัสชิ้นงานในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ส่วนที่ลายสำหรับมือจับ
4. เกลียว

 

เป็นส่วนเดียวกับแกนวัดมีระยะพิตช์เท่ากับ 0.5 มม.
5. ปลอกหมุนกระทบเลื่อน

 

ป้องกันแกนวัดในการเลื่อนสัมผัสผิวงานวัดเพื่อให้ได้ค่าวัดที่ถูกต้อง
6. กลไกล็อคแกนวัด

 

ล็อคหรือบีบแกนวัดไม่ให้เคลื่อนที่ และคลายเมื่อต้องการให้แกนวัดเคลื่อนที่
7. ก้านสเกล

 

ปลอกขีดสเกลแบ่งตามแนวยาว
8. ขีดสเกล 0.01 มม.

 

อยู่บนปลอกหมุนวัด แต่ละช่องสเกลมีค่าความละเอียด 0.01 มม.
9. โครง

 

เป็นตัวรองรับส่วนประกอบต่าง ของไมโครมิเตอร์
10. ขนาดวัด

 

เป็นตัวเลขที่บอกขนาดของไมโครมิเตอร์ เช่น 0-25 มม. หมายถึง ไมโครมิเตอร์สามารถวัดขนาดได้ตั้งแต่ 0-25 มม.
11. แหวนเกลียว

 

ใช้ปรับความฝืดของปลอกหมุนวัด
12. ขีดสเกล 1 มม.

 

บอกค่าความละเอียดขีดละ 1 มม.

 

13. ขีดสเกล 0.5 มม.

 

บอกค่าความละเอียดขีดละ 0.5 มม. โดยมองประกอบกับสเกลที่ใช้ละเอียด 1 มม.

5.3 หลักการแบ่งสเกลค่าความละเอียด
5.3.1 สเกลไมโครมิเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมีความละเอียด 0.01 มม. (1/100 มม.) โดยมีหลักการแบ่งสเกลดังนี้

ภาพที่ 5.6 การแบ่งสเกลที่ปลอกหมุนวัดออกเป็น 50 ช่อง
:เมื่อหมุนเกลียวไป 1 รอบ = 1 ระยะพิตช์เกลียว (0.50 มม.)
จากภาพที่ 5.6 ถ้าปลอกหมุนวัดแบ่งช่องสเกลออกเป็น 50 ช่อง (50 ขีด) การเคลื่อนที่ในแต่ละช่วงจะหาค่าความละเอียดได้ดังนี้
ถ้าหมุนเกลียวไป 1 รอบ (50 ขีด) = 0.50 มม.
ถ้าหมุนเกลียวไป 1/2 รอบ (25 ขีด) = 0.5/2 = 0.25 มม.
ถ้าหมุนเกลียวไป 1/50 รอบ (1 ขีด) = 0.5/50 = 0.01 มม.
ฉะนั้น เมื่อหมุนปลอกวัดไป 1 ขีดแกนวัดจะเคลื่อนที่ 0.01 มม.

การอ่านค่าวัดจากไมโครมิเตอร์ (1/100 มม.)
1. สเกลด้านล่างจะแบ่งความกว้างเป็น 1 มม./ช่อง เรียกว่า สเกล 1 มม.
2. สเกลด้านบนจะแบ่งความกว้างเป็น 1 มม./ช่อง โดยเริ่มที่จุดกึ่งกลางของสเกล 1 มม. ไปจนสุดปลอกวัด เรียกว่า สเกล 0.50 มม.
3. สเกลปลอกหมุนวัดถูกแบ่งออกเป็น 50 ช่องเท่า ๆ

ภาพที่ 5.7 สเกลของไมโครมิเตอร์ กันมีความละเอียด 0.01 มม.

ภาพที่ 5.8 อ่านค่าสเกลจากการวัดด้วยไมโครมิเตอร์

ภาพที่ 5.9 อ่านค่าสเกลจากการวัดด้วยไมโครมิเตอร์

ภาพที่ 5.7 สเกลของไมโครมิเตอร์ กันมีความละเอียด 0.01 มม.
จากภาพที่ 5.7 อ่านค่าจากขีดสเกล 1 มม. = 10.00 มม.
อ่านค่าจากขีดสเกล 0.5 มม. = 0.00 มม.
อ่านค่าจากขีดสเกล 0.01 มม. = +0.00 มม.
อ่านค่ารวม = 10.00 มม.

ภาพที่ 5.8 อ่านค่าสเกลจากการวัดด้วยไมโครมิเตอร์
จากภาพที่ 5.8 อ่านค่าจากขีดสเกล 1 มม. = 33.00 มม.
อ่านค่าจากขีดสเกล 0.5 มม. = 0.50 มม.
อ่านค่าจากขีดสเกล 0.01 มม. = +0.00 มม.
อ่านค่ารวม = 33.50 มม.

ภาพที่ 5.9 อ่านค่าสเกลจากการวัดด้วยไมโครมิเตอร์
จากภาพที่ 5.9 อ่านค่าจากขีดสเกล 1 มม. = 5.00 มม.
อ่านค่าจากขีดสเกล 0.5 มม. = 0.50 มม.
อ่านค่าจากขีดสเกล 0.01 มม. = +0.19 มม.
อ่านค่ารวม = 5.69 มม.

อ่านเนื้อหาทั้งหมดเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ

ที่มา: http://www.bpcd.net/new_subject/industry/yungyut/metrology%20subject/unit%205/knowledge%20sheet.pdf

http://pubhtml5.com/yrsc/izil/basic

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *